Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» (ідентифікаційний код 34675640). Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.

Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт. Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення господарських договорів з контрагентами під’їзної колії на транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування, надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування з метою задоволення потреб контрагентів з перевезення вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Кількість та склад робочих місць: на 01.02.2017 чисельність працюючих 31 особа: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1, інженер по організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові по станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора ЮМЗ – 1, водій автомашини – 1, маляр-штукатур – 2, монтер колії 5 розряду – 1, монтер колії 4 розряду – 5, монтер колії 3 розряду – 1.

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у т. ч.: будівля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного депо (літ. Б, б, б1) загальною площею 1 218,6 м2; будівля бані (літ. Б1) загальною площею 365,6 м2 ; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2; будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 127,7 м2; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 м2; будівля піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею 170,2 м2; гараж для залізничного транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2; гаражний бокс для автотранспорту (літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2; адміністративний будинок з підвалом та ґанком (літ. Л, л) загальною площею 477,3 м2; приміщення підсобних майстерень та буфету (літ. М, м1, м2) загальною площею 174,2 м2; будівля бензосховища (літ. Н); підвал для збереження паливо-мастильних матеріалів (літ. О); приміщення туалетної (літ. У); ворота № 1; огорожа № 2; металева бетонна естакада для автотранспорту № 4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та ґанком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 м2; сарай (літ. В) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії розташовані на 5 дільницях загальною довжиною 12 204,4 пог. м.

На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 38 шт., малоцінні необоротні матеріальні активи – 43 шт.

Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ» надано в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.

Ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 23 908 318,69 грн, ПДВ: 4 781 663,74 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 28 689 982,43 грн.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:

1. Збереження основного виду діяльності підприємства.

2. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства.

3. Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.

4. Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі із заробітної плати, перед Пенсійним фондом України, бюджетами усіх рівнів та фондами соціального страхування, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.

5. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

6. Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами трудового законодавства.

8. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати.

7. У встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління».

8. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

9. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.

10. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконання, у порядку, що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти. Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 2 868 998,24 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2 868 998,24 грн без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 травня 2017 року до 13.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» 12 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» на сайт: http://birga-ukraine.com.ua/.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за сприяння регіонального відділення.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних, та у газеті «Відомості приватизації» від 10.0.42017 № 27.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДФС

Інформація Державної фіскальної служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин
Збара София