ДПА в Черкаській області нагадує: в області постійно працюють консультаційні центри з роз’яснення норм Податкового кодексу України. Центри працюють з подовженим графіком роботи та у вихідні. Роз’яснення зацікавленим платникам надають фахівці функціональних структурних підрозділів органів ДПС області, а також волонтери та представники громадських організацій.
Пропонуємо найактуальніші запитання з організації та оподаткування підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування, які надійшли до консультаційного центру ДПА в Черкаській області та відповіді на них.

Запитання 1: Чи зобов'язана фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування вести Книгу обліку доходів і витрат з 01.01.2011 року та за якою формою?
Відповідь: Відповідно до п. 177.10 ст.177 розділу IV Податкового кодексу України фізичні особи - підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форма Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом державної податкової служби.

Запитання 2: Чи потрібно відображати в Книзі обліку доходів та витрат суми ПДВ, якщо фізична особа - підприємець на загальній системі зареєстрована платником ПДВ у 2011 році?
Відповідь: Згідно з ст.177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг). Таким чином, фізичні особи - підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування та зареєстровані платниками ПДВ, в Книзі обліку доходів та витрат суми доходів і витрат відображають без ПДВ.

Запитання 3: Які особливості ведення Книги обліку доходів та витрат фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування у разі використання найманих працівників?
Відповідь: Відповідно до п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі - Книга), у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді. Порядок ведення фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування Книги встановлений наказом ДПА України від 24.12.10 № 1025 (далі – Порядок). Відповідно до п. 2 Порядку кожен найманий працівник - фізична особа (далі - наймана особа), що здійснює операції за готівку, веде їх облік у Книзі, яка реєструється фізичною особою - підприємцем. У Книзі для найманих осіб зазначаються адреса місця здійснення діяльності, ПІБ найманої особи та фізичної особи – підприємця (роботодавця) та їх реєстраційний номер облікової картки платника податків, а у разі його відсутності - серія та номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС та мають відмітку у паспорті). Згідно із п. 3 Порядку ведення Книги здійснюється у такому порядку: у гр. 1 вказується дата заповнення; у гр. 2 та 11 відображається сума нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року), яка виводиться в грошовій формі, виходячи із ціни їх придбання; у гр. 3 щоденно відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом звітного року записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у фізичної особи – підприємця; до гр. 4 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов'язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг (номер, дата і назва документа). Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи. у гр. 5 відображається загальна вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей. у гр. 6 відображається сума витрат, яка безпосередньо пов'язана з отриманням доходу. фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, заповнюють гр. 7 та 8: до гр. 7 записуються відомості про внутрішнє переміщення товару (відпуск під реалізацію найманій особі) із зазначенням адреси місця здійснення діяльності, ПІБ найманої особи та її реєстраційного номера облікової картки платника податків, а у разі його відсутності - серії та номера паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті); у гр. 8 відображається вартість товару, переданого на реалізацію за цінами придбання. При цьому, наймані особи заповнюють дані Книги відповідно до гр. 1, 3, 8. Графа 3 заповнюється по кожному факту здійснення операції. У гр. 8 наймана особа відображає вартість отриманого товару за цінами реалізації. Дані з Книг найманих осіб включаються до Книги фізичних осіб - підприємців в останній день місяця. у гр. 9 відображаються витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, понесені у звітному місяці. у гр. 10 відображаються фактично понесені інші витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням доходу, які не зазначені у гр. 6 та 9, включаючи вартість оплачених виконаних робіт та наданих послуг. гр. 12 розраховується як різниця між доходом від здійснення діяльності та документально підтвердженими витратами, пов'язаними із отриманням доходу.

Запитання 4: Який порядок сплати фізичною особою – підприємцем ПДФО в 2011 році на підставі річної декларації за 2010 рік?
Відповідь: Згідно з п.177.5 ст.177 розділу IV Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. При цьому, податкова декларація за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року, подається платниками податків на доходи фізичних осіб – підприємцями протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п.49.18.5 п.49.18 ст.49 ПКУ). Відповідно до п.п.177.5.1 п.177.5 ст.177 ПКУ авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). Згідно з п.п.177.5.3 п.177.5 ст.177 ПКУ остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи та суми плати за торговий патент на підставі документального підтвердження факту їх сплати. Відповідно до п.57.1 ст.57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Тобто, остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, та сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

Запитання 5: В який термін надається податкова декларація фізичною особою - підприємцем з 01.01.2011 року?
Відповідь: Відповідно до пп. 49. 18.5 п. 4.18 ст. 49 розділу ІІ та п. 177.5 ст.177 розділу IV Податкового кодексу України, фізичні особи - підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
Запитання 6: Чи потрібно ФОП на загальній системі оподаткування подавати річну податкову декларацію про доходи, якщо протягом звітного року діяльність не проводилась?
Відповідь: Відповідно до пп. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України, фізичні особи – підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні.

Запитання 7: Яким чином нараховуються авансові платежі ФОП, якщо за звітний податковий рік діяльність не велась та декларація подана із нульовими значеннями згідно з нормами ПКУ?
Відповідь: Відповідно до пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України, авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачують до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). У разі якщо за звітний податковий рік діяльність не велась та податкова декларація подана з нульовими показниками, розрахунок авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб на поточний рік доцільно здійснювати на підставі очікуваного оподатковуваного доходу.

Довідкова інформація для платників, які бажають звернутися до консультаційного центру ДПА в Черкаській області: телефонуйте у робочі дні з 09-00 год. до 19-00 год. за номером телефону (0472) 33-91-34.
Платникам, які мають доступ до мережі Інтернет, пропонуємо звернутися на форум ДПА в Черкаській області, який працює на веб-сайті ДПА в області www.sta.ck.ua або на податкову online-консультацію на Черкаському інформаційно-діловому порталі www.city.ck.ua.
Ставте свої запитання і отримуйте кваліфіковані відповіді щодо особливостей оподаткування ваших доходів згідно норм Податкового кодексу України!

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин