ГУ Міндоходів нагадує про право платника на податкову знижку за користування іпотечним житловим кредитом.

Так, відповідно до ст. 14 Податкового кодексу України податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платни­ка податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, по­слуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшен­ня його загального річного опо­датковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випад­ках, визначених Кодексом.

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстра­ційного номера облікової картки платника податків та офіційно по­відомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відповідну відмітку в паспорті.

Зокрема, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного до­ходу платника податку за наслід­ками звітного податкового року, фактично здійснені протягом звітного року витрати у вигляді частини суми процентів за користування іпотечним житло­вим кредитом, наданим позичаль­нику в національній або іноземній валюті. При сплаті процентів в інозем­ній валюті сума платежів перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Нацбанку України, що діє на день сплати таких процентів.

Право на знижку виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кім­ната), визначений платником по­датку як основне місце його проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за міс­цезнаходженням такого житла.

Частка суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку — по­зичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звіт­ного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, розрахованого за такою формулою:

К = МП / ФП,

де К — коефіцієнт;

МП — мінімальна загальна пло­ща житла, що дорівнює 100 м2;

ФП — фактична загальна площа житла, що будується (придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.

У разі якщо цей коефіцієнт біль­ший за одиницю, до податкової зниж­ки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта. Тобто якщо житло, придбане за рахунок іпотечного житлового кредиту, не перевищує 100 м2, то платник податку має пра­во включити до податкової знижки суму всіх сплачених процентів.

При цьому слід зазначити, що норм Подат­кового кодексу України право на включен­ня до податкової знижки вищезазначеної розрахованої суми, надається платникові за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних кален­дарних років починаючи з року, в якому:

об'єкт житлової іпотеки придбавається;

збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватись як основне місце проживання.

У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення біль­ше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми про­центів до податкової знижки за но­вим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотеч­ного житлового кредиту.

Також у разі, якщо сума одержаного фізичною особою іпо­течного житлового кредиту переви­щує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користуван­ня іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначен­ням.

Варто пам’ятати, що для використання права на отримання податкової знижки за наслідками звітного податко­вого року та включення фактич­но понесених витрат, платник податку на доходи фізосіб подає річну податкову деклара­цію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) включно до 31 грудня року, на­ступного за роком, в якому поне­сено такі витрати.

Детальну інформацію щодо нарахування податкової знижки та подання відповідної декларації платники можуть отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру, який працює при ДПІ ГУ Міндоходів в області; в он-лайн режимі – на Черкаському інформаційно-діловому порталі за адресою www.city.ck.ua.

Головне управління міндоходів у Черкаській області,
Інформаційно-комунікаційний сектор

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин